English

16.04.18- 19.04.18
Headway. slide 46
I  just  love it
Questions with like, 1,2
A  thank you letter
The  world’s  favorite  food/ Find  and  write  about any  typical dish from the following countries/  Italy, Britain, Spain, Japan, China, The USA…..
Learn the  words  on slide 50  ex 2
Reading .   Global  Pizza.

Spain kitchen 

Traditional Food in Spain One of Spain's biggest draws comes in the form of its tasty cuisine. Characterized by fresh ingredients, mild flavors and the perfect use of seasonings, Spain's traditional food dishes come in the 
Advertisement. Recipes are passed down from generation to generation, and have several influences.

Spain's geography - one of the most diverse in the world - provides the country with the freshest of everything while also creating a huge variety from region to region. With 88% of its boundaries touching water, fresh seafood is without a doubt one of the big players in Spanish gastronomy, as are fruits and vegetables from fertile farmlands, olives and olive oil hailing from groves sprawling across hills, cured meats and cheeses from the mountainous highlands.

Spanish Recipes | SAVEUR
From grilled vegetables to hearty paellas to refreshing sangria, Spain is home to many of Europe's great culinary treasures. In a company where multi-hour lunches are tradition, it's no surprise that people take food seriously. 

Spanish food and Spanish Tapas recipesSpanish food has popular dishes like Tapas, Paella, Tortilla Espanola, Sangria... but the Spanish cuisine is much more! Food in Spain is the result of a great variety of cooking cultures that have been living together in Spain as well as the different climates and ways of life of each region. 

"We are reading''
Revision

Fill in the correct form verb – All Tenses
1.      I _______________ a great film yesterday. (see)
I saw a great film yesterday.
2.      _____________________ a new car? (you ever buy)
Have you ever bought a new car
3.      I _______________ him last Monday. (meet)
I met him last Monday.
4.      The band _______________ while I _______________ . (play, write)
The band was playing while I was writing.
5.      She _______________ the new car in 2005. (buy)
She bought the new car in 2005.
6. Her mother _____________________ in Victoria for the past five years. (live)
Her mother has lived in Victoria for the past five years.
6.      They ____________________________ in Germany when we arrived a few days ago. (already be)
They had already been in Germany when we arrived a few days ago.
7.      _______________________ to get married? (you plan)
Are you planning to get married?
8.      I _____________________ so much fun since I was a kid. (have)
I have had so much fun since I was a kid.
10. When I got up I _____________________ out of the window and _____________________ that it
_____________________ . (look, see, rain)
When I got up I looked out of the window and saw that it was raining.
11. Janet _____________________ for Smith and Brothers before she came to work for us. (work)
12. I _____________________ three movies so far this week. (see)
I have  seen three movies so far this week.
13. How long _____________________ for me? (you wait)
How long have you been waiting for me?
14. I _____________________ over Loch Ness last week. - _____________________ the Loch Ness monster?(fly, you see)
I flew over Loch Ness last week. - Did you see the Loch Ness monster?
15. I’m afraid I’m not hungry. I _____________________ . (already eat)
I’m afraid I’m not hungry. I have already eaten.
16. Peter _____________________ football in the afternoon when he got the call. (play)
Peter was playing  football in the afternoon when he got the call.
17. “What _____________________ between 9 and 12 yesterday morning”, the detective said. (you do)
“What were you doing between 9 and 12 yesterday morning”, the detective said.
18. He kept looking at her, wondering where he _____________________ her before. (see)
He kept looking at her, wondering where he had seen her before.
19. The doctor’s waiting room was full of people. Some _____________________ a magazine, a woman_____________________ and a child _____________________ with a doll. Suddenly the door_____________________ and a nurse _____________________ out. (read, knit, play, open, come)
The doctor’s waiting room was full of people. Some were reading a magazine, a woman was knitting and a child was playing with a doll. Suddenly the door opened and a nurse came out.
20. Travelling _____________________ much easier and more comfortable in the past hundred years. (become)
Travelling has become much easier and more comfortable in the past hundred years.
21. I _____________________ cake. That’s why my hands are full of flour. (bake)
I have been baking cake. That’s why my hands are full of flour.
22. When I first came to this house it _____________________ quite a noisy area. (be)
When I first came to this house it was quite a noisy area.
23. He twisted his ankle while he _____________________ . (ski)
He twisted his ankle while he was skiing.
24. _____________________ the doors before you leave the house? (you ever lock)
Do you ever lock the doors before you leave the house?
25. My best friend and I _____________________ each other for 15 years. (know)
My best friend and I have known each other for 15 years.
26. Jack usually _____________________ but he _____________________ when his father comes. (smoke,not smoke)
Jack usually smokes but he doesn't smoke when his father comes.
27. _____________________ breakfast yet? – Yes I had it together with Sue at 7. (you have)
Have you had breakfast yet? – Yes I had it together with Sue at 7.
28. I _____________________ this kind of work when I was a small boy. (do)
I did this kind of work when I was a small boy.
29. He _____________________ the paper when his wife came home. (read)
He was reading the paper when his wife came home.
30. He _____________________ for an hour now. I’ll be finished soon. (speak)
He has been speaking  for an hour now. I’ll be finished soon.
31. How long _____________________ John and Maria?- We met the couple over thirteen years ago. (you know)
How long have you known John and Maria?- We met the couple over thirteen years ago.
32. He _____________________ in Oxford for two years and when his mother died he moved to London. (live)
He had lived in Oxford for two years and when his mother died he moved to London.
33. After Harry _____________________ his work he _____________________ Jude from the office. (finish, call)
After Harry had finished his work he called Jude from the office.
34. You _____________________ your homework for two hours. Haven’t you finished yet? (do)
You have been doing your homework for two hours. Haven’t you finished yet?
35. He always _____________________ to the supermarket alone, but today he
_____________________ his son with him. (go, take)
He always goes to the supermarket alone, but today he is taking his son with him.
36. He never _____________________ in the evening, only on Sundays. (work)
He never works in the evening, only on Sundays.
37. I _____________________ to South America but I have been to New York several times. (never, be)
I have never been to South America but I have been to New York several times.
38. _____________________ Jean? – No, she probably went to her friend’s place. (anyone, see)
Has anyone seen Jean? – No, she probably went to her friend’s place.
39. I _____________________ to the bank yesterday but when I got there it was closed. (go)
I went to the bank yesterday but when I got there it was closed.
40. She _____________________ in school all day. (be)
She has been in school all day.
41. Lee _____________________ late every day since Tuesday. (be)
Lee has been late every day since Tuesday.
42. Herbert’s father _____________________ his son’s birthday (never forget)
Herbert’s father has never forgotten his son’s birthday.
43. I _____________________ my report because I had a problem with my computer. (not finish)
I didn't finish my report because I had a problem with my computer.


Ճամփորդություն դեպի Թեղենիս
Երեկ չէ առաջին օրը մենք՝ 10-12-րդ դասարանցիների մի խմբով, ուղևորվեցինք դեպի Թեղենիս: Ասեմ, որ ճանապարհին շատ հետաքրքիր անցավ, որովհետև մեզ հետ էին մեր սիրելի միսս Իրինան և միսս Սիլվան: Ճանապարհին հետաքրքիր խաղեր խաղացինք, զվարճացանք և չզգացինք, թե ինչպես ժամանակը արագ անցավ. արդեն հասել էինք: Օդը շատ մաքուր էր, հիանալի էր, ամեն ինչը շատ գեղեցիկ էր: Այդ ամենով հիանալուց հետո քայլելով ուղղվեցինք դեպի
վանքը: Վանքը ահագին հին էր, և ամեն վայրկյան կարող էր հիմնովին քանդվել: Բայց մենք որոշեցինք չարություն անել և բարձրացանք վանքի ամենավերևը: Այնտեղից տեսարանը շատ գեղեցիկ էր` սարե~րը, ձորե~րը, անտառնե~րը և այլն.....

Այնտեղ ժամանակ անցկացնելուց հետո անմիջապես ուղղվեցինք դեպի լեռը: Ահագին գնացինք, ճիշտ է, շատ էինք հոգնել, բայց շարունակում էինք գնալ: Մեկ-մեկ էլ լինում էր մոլորվում էինք, բայց հետո գտնում էինք ճիշտ ճանապարհը: Լեռը հասնելու համար պետք էր անտառներով գնալ, իսկ անտառները շատ խիտ էին ու վտանգավոր: Միսս Իրինան դեմ էր, որ մենք գնայինք անտառներով: Սակայն մենք այնքան համոզեցինք, որ նա համաձայնվեց, և մենք շարունակեցինք մեր զբոսանքը: Բայց մի քիչ տխուր էր, որ մեր մի խումբը մնացել էր և հանգստանում էր, իսկ մենք շարունակում էինք գնալ: Անտառի վերջում երևաց լեռը: Վազելով գնացինք և սկսեցին բարձրանալ: Բայց ես, միսս Իրինան և մի քանի հոգի սպասեցինք ներքևում: Մի մասը բարձրացավ և հաղթահարեց բարձունքը: Նրանց ձայները լսվում էին վերևից, այնքան երջանիկ՜ էին: Երկար ժամանակ անցավ, և, վերջապես, նրանք եկան: Բոլորս շատ ուրախացանք և հանգստացանք: Մի քիչ մնացինք այնտեղ և ուղղվեցինք դեպի ավտոբուսները: Այնպիսի տպավորություն էր, որ այս ամենը իրական չէր: Կարծես մենք ֆիլմի մեջ լինեինք: 

Եվ վերջում կասեմ, որ այս ճամբորդությունը իմ ամենալավ ճամփորդություններից մեկն էր և հնարավոր չէ մոռանալ այդ օրը: 
Funny story 

1. А) homework, B) household, C) housework, D) housewife
2. А) did, B) made, C) built, D) created
3. А) nervous, B) restless, C) ill at ease, D) impatient
4. А) up, B) on, C) over, D) down
5. А) attractive, B) exciting, C) comfortable, D) cozy
6. А) knock, B) kick, C) hit, D) crash
7. А) fear, B) worry, C) disturb, D) frighten
8. А) describe, B) explain, C) interpret, D) clear


Home, job, last holiday, free time

Are you often at home?
Are you looking for a job?
What do you do in free time?
What did you do in last holiday?

Getting to know each other

Tell me about yourself. Where were you born?Where do you live at the moment?What have you studied?

I was born in Erevan. I study in Mkhitar Sebastaci educationial complex.

How long have you been studying English?

I learn English from the age of 8.

Are you good at cooking/swimming/etc?

I love and can cook meals, but I do not well swim.

Who you want to be, what you want to do?

I have not decided yet.

What did you do yesterday?

Yesterday I  was doing my homework.

What are you going to do tomorrow?

Tomorrow I will go school and then to the dance studio.

Have you ever lived in another country

No, but I was in Germany, and I would like live 
there.

Have you ever met a famous person?

Yes, I met famous actors.

How do you spend your free time?

I spend my free time painting.

What are your hobbies?

I like dancing and painting. Dancing is my life, and painting is my hobby.

What kind of people do you like?

I like good, honest, intelligent peoples.

What languages do you speak?

I speak in English and  in Russian.

Why do you want to learn English?

I want to learn English, because its interestiang and beautiful language.

Would you like to be famous?Yes, I want, because its cool. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий